Eating, seen from above

Mellan PubQ, 559057-4843, (”Bolaget”) och slutanvändare

Detta licensavtal (”Avtal”) är ett bindande avtal mellan dig som slutanvändare (”du”, ” din” eller ” Slutanvändare”) av mjukvaruapplikationen (” Applikationen”) och Bolaget. Detta Avtal reglerar användningen av PubQs-tjänster så som de definieras nedan och all relaterad dokumentation. PubQs-tjänster är licensierade, och säljs inte, till Slutanvändaren.

Genom att ladda ner/installera eller använda Applikationen bekräftar du att du: (a) har läst och förstått detta Avtal; (b) är 18 år eller äldre; och (c) godkänner innehållet i Avtalet och att dess innehåll är bindande för dig. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte ladda ner, installera eller använda Applikationen och du ska radera den från din Mobilenhet.

PubQ-tjänsterna (”Tjänsterna”) innehåller en molnbaserad applikations- och serviceplattform för beställnings- och betaltjänster avsedd för transaktioner av mindre belopp som gör det möjligt för Slutanvändaren att genomföra beställning och betalning med hjälp av sina mobila enheter. Slutanvändarens användning av Tjänsterna styrs även av Slutanvändarens avtal med dennes bank eller bank-/kreditkortsutgivare samt andra företag vars betalmedel anslutits till Tjänsterna.

Definitioner

”Applikationen” betyder den nedladdningsbara mjukvara som Bolaget erbjuder och genom vilket Slutanvändarens konto hos Bolaget tillgängliggörs.

”Avidentifierad” betyder data som har bearbetats för att ta bort, dölja, kryptera, anonymisera eller aggregera identifierande information så att det inte, med rimlig ansträngning, går att hänföra sådan information tillbaka till dig.

”Bolaget” betyder PubQ, 559057-4843.

”Bolagsdata” betyder all information, inklusive men inte begränsat till data, analyser, mätningar, rapporter, trender och mätvärden, genererade, härledda, baserade på eller relaterade till Slutanvändardata.

”PubQ” betyder mjukvaran och plattformen som du kan komma åt via Applikationen och ditt konto som tillhandahålls och underhålls av eller på uppdrag av Bolaget.

”Handlare” betyder en juridisk person som tillhandahåller varor eller tjänster och som genom avtal med Bolaget tar emot beställning och betalning via Tjänsterna.

”Mobilenhet” betyder en smartphone, en surfplatta eller annan mobil datoranordning där Applikationen kan installeras eller är installerad.

”Slutanvändardata” betyder data som du har angett eller laddat upp till Tjänsterna.

”Tjänsterna” betyder de mobila beställnings- och betaltjänsterna, inbegripet PubQ-tjänsterna och alla tillhörande tjänster som tillhandahålls av Bolaget.

Beviljande av Licens

Bolaget tillhandahåller Tjänsterna till dig som Slutanvändare genom Applikationen. Under förutsättning att du följer villkoren i detta Avtal beviljar Bolaget dig en personlig, begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv, icke-överförbar licens att; ladda ner, installera och använda Applikationen för ditt personliga, icke-kommersiella ändamål på din Mobilenhet i enlighet med Applikationens dokumentation; och få tillgång till användning av Tjänsterna som är tillgängliga genom Applikationen på Mobilenhet i enlighet med detta Avtal. begränsningar i licensen Som Slutanvändare får du inte: kopiera Applikationen; ändra, översätta, anpassa eller på annat sätt utarbeta härledda verk eller förbättringar av Applikationen; demontera, dekompilera, avkoda (s.k. reverse engineer) eller på annat sätt försöka härleda eller få tillgång till källkoden för Applikationen, Tjänsterna eller någon del därav; ta bort, ändra eller dölja varumärken eller upphovsrätt, patent eller andra immateriella rättigheter från Applikationen eller Tjänsterna; hyra, låna, sälja, vidarelicensiera, tilldela, distribuera, publicera, offentliggöra eller visa, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra Applikationen, Tjänsterna eller någon annan funktion eller funktionalitet av Applikationen eller Tjänsterna till någon tredje part, inklusive genom att tillgängliggöra Applikationen eller Tjänsterna på ett nätverk där den vid något tillfälle kan nås av mer än en enhet; ta bort, inaktivera, eller annars på något sätt kringgå det kopieringsskydd, system för förvaltning av rättigheter (DRM-system) eller säkerhetsfunktioner i eller som skyddar Applikationen; eller, ladda upp eller införa virus, trojaner, maskar, spionprogram, sabotageprogram, time-bombs eller andra skadliga komponenter till Tjänsterna. Du är ansvarig för att hålla inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) konfidentiella och att inte dela dem med obehöriga användare. Om du avslöjar dina inloggningsuppgifter till någon, är du är ansvarig för all användning av Tjänsterna samt alla tillägg, raderingar och ändringar av din Slutanvändardata.

Förbehåll för immateriella rättigheter

Du godkänner att Applikationen tillhandahålls under licens och att den inte har sålts till dig. Du förvärvar inte någon ägarandel i Applikationen under detta Avtal eller andra rättigheter till Applikationen än en rätt att använda Applikationen i enlighet med den licens som beviljas förbehållet alla villkor och begränsningar enligt detta Avtal. Bolaget och dess licensgivare och tjänsteleverantörer förbehåller var och en deras alla rättigheter till Applikationen och Tjänsterna, inbegripet men inte begränsat till mjukvara, varumärken och upphovsrätt. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i detta Avtal förbehålls av Bolaget och/eller dess tjänsteleverantörer. Bolaget äger alla rättigheter till funktionalitet, funktioner, modifiering eller anpassning av Applikationen.

Betalning

Genom att registrera ett bank-/kreditkort eller annat betalmedel kopplat till Tjänsterna ger du Bolaget rätt att debitera kortet när du godkänner en transaktion eller när den automatiska betalningen utförs. Du ansvarar för att förse Bolaget med korrekt och aktuell information avseende registrerat kort.

Transaktioner

Du är ansvarig för alla transaktioner som görs och godkänns i Applikationen via ditt konto. Genom att godkänna en transaktion samtycker du till att aktuellt belopp debiteras Bolaget. Du är vidare ansvarig för att det finns täckning på det registrerade kortet och ingen kreditgräns överskrids när du godkänner transaktionen.
Utlämning av varor genom något av de leveranssätt som Tjänsten stödjer sker beroende på vilket val Du gjort vid betalningstillfället. Dessa leveranssätt kan innebära att du måste hämta vid disk, få det serverat till bordet eller utkört till den plats där du befinner dig. Alla leveranser sker samma dag som betalningen utförs

När en transaktion godkänns av dig betyder det att Bolaget med omedelbar verkan får en oåterkallelig betalningsorder från dig. När Bolaget erhållit betalningsordern utför Bolaget transaktionen och transaktionsbeloppet överförs till mottagaren med omedelbar verkan efter clering av berörd bank. Efter Bolagets mottagande av betalningsordern är det inte möjligt för dig eller Bolaget att återkalla transaktionen. En eventuell begäran om att återkalla transaktionen ska därför riktas direkt till Handlaren. Bolaget förbehåller sig rätten att neka en transaktion om Bolaget har skälig anledning att anta att transaktionen står i strid med detta Avtal eller svensk lag.

Klagomål avseende varor och tjänster

Bolaget är ansvarig gentemot Slutanvändaren för eventuella fel, förseningar och andra förhållanden avseende den köpta varan eller tjänsten. Klagomål och krav (inklusive krav på återbetalning) ska riktas mot Bolaget.

Återbetalning från handlare

Återbetalning ska alltid ske från Bolaget. Inga krav på återbetalning får riktas direkt mot Handlaren. Kreditering eller återbetalning ska ske snarast möjligt.

Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner

Om en obehörig transaktion har genomförts till följd av att Slutanvändaren har underlåtit att skydda sitt lösenord eller Tjänsterna inte har använts i enlighet med Avtalet ansvarar Slutanvändaren för hela transaktionsbeloppet. Slutanvändaren är inte ansvarig för belopp till följd av en obehörig transaktion som utförts efter det att spärranmälan avseende Tjänsterna gjorts till Bolaget. Detta gäller dock inte om Slutanvändaren har bidragit till den obehöriga transaktionen genom svikligt handlande. Slutanvändaren ansvarar vidare för hela det belopp som belastar Bolaget om Slutanvändaren underlåtit att underrätta Bolaget utan onödigt dröjsmål efter att Slutanvändaren fått vetskap om den obehöriga transaktionen.

Uppgifter som du tillhandahåller till oss, till exempel när du skapar eller uppdaterar ditt konto, registrerar dig för att använda Applikationen, begär tjänster från oss, begär information från oss, kontaktar kundservice eller på andra sätt kommunicerar med oss. Uppgifterna kan omfatta namn, hem- och leveransadress(er), e-postadress, mobiltelefonnummer, födelsedatum och kön.

Insamling och användning av din information Du bekräftar att när du laddar ner, installerar eller använder Applikationen och/eller Tjänsterna kan Bolaget på automatisk väg (inklusive genom till exempel cookies och web beacons) samla in information om din Mobilenhet och om dig eller din användning av Applikationen (vilket ingår i definitionen av Slutanvändardata). Du kan också vara skyldig att ge viss information om dig själv som ett villkor för att ladda ner, installera eller använda Applikationen eller vissa av dess funktioner eller funktionalitet. Du bekräftar att du kommer att ge sanningsenlig, exakt, aktuell och fullständig information om dig själv och att du kommer att meddela Bolaget om eventuella ändringar av sådan information om nödvändigt. Att tillhandahålla information som är osann, felaktig eller ofullständig är en överträdelse av villkoren i detta Avtal. All information Bolaget samlar in genom eller i samband med denna Applikation och din användning av den omfattas av PubQs personuppgiftspolicy, som är tillgänglig på www.PubQ.se och som kan uppdateras emellanåt (” Personuppgiftspolicy”). Genom att ladda ner, installera, använda och tillhandahålla information till eller genom denna Applikation, ger du samtycke till all användning och de åtgärder som Bolaget vidtar med din information enligt Personuppgiftspolicyn.

Äganderätt och användning av data

All äganderätt i och till Applikationen ska uteslutande kvarstå hos Bolaget och dess licensgivare, i respektive fall. Detta Avtal ger inte rätt till någon underförstådd licens eller rätt som inte uttryckligen anges i detta Avtal.

Slutanvändardata. I samband med tillhandahållandet av Applikationen kan Bolaget samla in och lagra Slutanvändardata som lämnats av dig. Du äger all Slutanvändardata. Bolaget ska säkerställa att Slutanvändardata som är personuppgifter sparas konfidentiellt, i enlighet med Personuppgiftspolicyn. Alla tredjeparter godkända av Bolaget som har tillgång till Slutanvändardata ska vara bundna av sekretess och lagra Slutanvändardata konfidentiellt i enlighet med Personuppgiftspolicyn. Du godkänner och ger härmed Bolaget rätt att behandla din Slutanvändardata som är personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

Bolagsdata. All Bolagsdata, som inte är att anse som personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter, är Bolagets egendom och Bolaget har rätt att använda, samla, lagra, skapa, aggregera, analysera, ändra, kommersialisera, tilldela, förmedla, sälja, eller överföra Bolagsdata i vilken form som helst, för vilka ändamål som helst och på vilket sätt som helst. All Bolagsdata som är att anses som personuppgifter omfattas av de förbehåll och begränsningar som anges i Bolagets Personuppgiftspolicy och andra kommersiella avtal som Bolaget är part till.

Uppdateringar. Bolaget kan välja att utveckla och tillhandahålla uppdateringar till Applikationen som kan innehålla uppgraderingar, buggfixar och andra felkorrigeringar och/eller nya funktioner (gemensamt, inklusive relaterad dokumentation, ” Uppdateringar”). Uppdateringar kan också ändra eller ta bort viss funktionalitet och/eller vissa funktioner i sin helhet. Du godkänner att Bolaget inte har någon skyldighet att tillhandahålla Uppdateringar eller fortsätta att tillhandahålla eller aktivera särskilda funktioner eller viss funktionalitet i Applikationen. Baserat på din Mobilenhets inställningar kommer den, när Mobilenheten är ansluten till Internet, antingen att:

automatiskt hämta och installera alla tillgängliga uppdateringar; eller meddela dig om tillgängliga uppdateringar eller uppmana dig att hämta och installera tillgängliga uppdateringar. För att kunna utnyttja programmet fullt ut måste du omedelbart ladda ner och installera alla Uppdateringar. Du vidkänner att Applikationen eller delar av Applikationen kanske inte fungerar korrekt om du inte laddar ner de senaste Uppdateringarna. Du godkänner vidare att alla Uppdateringar ska anses vara en del av Applikationen och omfattas av alla villkor i detta Avtal.

Tredjepartsmaterial

Applikationen kan visa, inkludera eller göra tillgängligt tredjepartsmaterial (inklusive data, information, applikationer och andra produkter och/eller material) eller tillhandahålla länkar till tredjeparts webbplatser eller tjänster, inklusive genom annonsering från tredjepart (” Tredjepartsmaterial”). Du accepterar att Bolaget inte ansvarar för Tredjepartsmaterial, bland annat i fråga om dess fullständighet, aktualitet, giltighet, överensstämmelse med upphovsrätt, laglighet, kvalitet eller övrigt. Bolaget har inget ansvar för Tredjepartsmaterial gentemot dig eller någon annan person. Tredjepartsmaterial och länkar till dessa tillhandahålls enbart som en service för dig och du får tillgång till och använder dem helt på egen risk och med förbehåll för tredjeparters villkor.

Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet börjar gälla när du hämtar/installerar Applikationen eller bekräftar godkännande av Avtalet, och kommer att vara i kraft tills att det avslutas av dig eller Bolaget på sätt som framgår i Avtalet.

Du kan säga upp Avtalet genom att kontakta Bolaget via telefon eller e-post enligt kontaktinformationen i Personuppgiftspolicy eller på bolagets hemsida och begära att Bolaget avslutar ditt konto. Om du avslutar ditt konto kommer Bolaget inte längre att använd dina uppgifter och kommer inte att dela den med tredje part.

Bolaget kan när som helst säga upp detta Avtal utan föregående meddelande om Bolaget upphör att stödja Applikationen i allmänhet. Bolaget kan även omedelbart säga upp Avtalet med eller utan meddelande om du väsentligt bryter mot något av villkoren i Avtalet.

Vid uppsägning:
kommer alla dina rättigheter enligt detta Avtal att upphöra; måste du upphöra med all användning av Applikationen och radera alla kopior av Applikationen från din Mobilenhet; och kommer din tillgång till Bolagets tjänster, ditt konto och din Slutanvändardata att upphöra. Uppsägning kommer inte att begränsa någon av Bolagets rättigheter eller tillgång till rättsliga åtgärder enligt lag.

Ansvarsbegränsning Bolaget garanterar inte att Tjänsterna alltid är tillgängliga eller att det alltid går att genomföra en transaktion när du använder Tjänsterna. Bolaget ersätter således inte eventuella kostnader som kan uppkomma till följd av att du inte kunnat använda Tjänsterna eller genomföra en transaktion.

Bolaget ansvarar inte i något fall för tjänster eller åtaganden som i samband med utförandet av Tjänsterna tillhandahålls eller görs av Handlare, banker, kortutgivare eller annan.

Bolaget ansvarar inte för avbrott, radering av filer eller e-post, fel, defekter, virus, förseningar i verksamhet eller överföring eller misslyckade prestationer om Bolaget kan visa att felet orsakats av ett hinder utanför Bolagets kontroll.

Bolaget ansvarar inte för indirekt skada eller förlust om inte skadan eller förlusten orsakats av grov vårdslöshet från Bolagets sida.

Apple- applikationer Dessa villkor införlivar och kompletterar Apple, Incs. (” Apples”) allmänna villkor som finns tillgängliga på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html#service, inklusive Licensavtal för slutanvändare av licensierade applikationer, (”Apples villkor”). Om du använder Tjänsterna genom Apple-applikationen är du vidare införstådd med och accepterar följande:

Vid frågor om underhåll och support avseende Apple-Applikationen ska du kontakta Bolaget och inte Apple; Alla anspråk hänförliga till innehavet eller användningen av Apple-Applikationen gäller gentemot Bolaget och inte gentemot Apple; För det fall att någon utomstående tredje part hävdar att innehavet eller användningen av Apple-Applikationen i enlighet med dessa villkor gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter har Apple inget ansvar gentemot dig i fråga om sådana anspråk. För det fall att Applikationen inte överensstämmer med tillämplig Apple-garanti ska du vända dig till Apple för eventuell återbetalning av erlagda avgifter i enlighet med Apples villkor vid tecknande av licensen. I övrigt, med undantag för tvingande lag, lämnar Apple inga garantier eller andra åtaganden med avseende på Apple-Applikationen och ansvarar inte gentemot dig för anspråk, förluster, kostnader eller avgifter i förhållande till Apple-Applikationen eller som ett resultat av din eller någon annans användning av Apple-Applikationen eller på grund av att du eller någon annan förlitat sig på något av Apple-Applikationens innehåll.

Gällande RÄTT

Detta Avtal regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige utan hänsyn av lagvalsregler.

Meddelanden

Bolaget kan skicka personuppgifter, meddelanden, upplysningar, rapporter, dokument, kommunikation eller andra register avseende Tjänsterna (gemensamt ” Meddelanden”) till Slutanvändaren i elektronisk form. Bolaget kan skicka elektroniska meddelanden till den e-postadress som Slutanvändareen angivit vid registreringen, som sms till det telefonnummer som Slutanvändaren angivit, som meddelande på Applikationen eller annars via webbplatsen. Leveransen av ett meddelande från Bolaget är levererat när det skickas av Bolaget, oavsett om Slutanvändaren läser meddelandet när det tas emot eller om Slutanvändaren faktiskt får leveransen.

Fullständigt avtal

Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan Slutanvändaren och Bolaget avseende Applikationen och användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare eller nuvarande överenskommelser och avtal, såväl skriftliga som muntliga. Parts underlåtenhet att tillämpa villkor enligt avtalet ska inte innebära ett avstående från någon rättighet enligt avtalet och underlåtenheten ska inte heller medföra att parten förlorar rätten att senare påkalla tillämpning av det aktuella villkoret eller annat villkor i Avtalet. Om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller icke verkställbar ska resten av bestämmelsen ändras för att uppnå ett resultat som är så nära den det ursprungliga villkoret som möjligt. Övriga bestämmelser i detta Avtal ska fortsätta att vara fullt tillämpbara.

Priser

Alla priser i applikationen är hänvisade inklusive moms (mervärdesskatt).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev